Lejebetingelser

Feriepartners generelle lejebetingelser. Vær opmærksom på, at hvert enkelt lokalt Feriepartnerbureau muligvis har tilføjet særlige betingelser i §15. Du finder de lejebetingelser, der er gældende for dit sommerhus i den e-mail, du fik sammen med dit lejebevis.Alm. lejebetingelser – Sæson 2020

§ 1. Lejebevis
Lejebeviset bekræfter den indgåede lejeaftale mellem lejer og ejer, idet Feriepartner Danmark (herefter FD) forestår formidlingsarbejdet mellem disse. Den indgåede lejeaftale omfatter den nævnte feriebolig med tilhørende specifikationer.

Aftaler mellem lejer og FD, som ændrer, modificerer eller ophæver disse lejebetingelser, skal være skriftlige for at have gyldighed. Sådanne evt. ændringer medfører ikke, at lejebetingelsernes øvrige bestemmelser – hverken enkeltvis eller i sin helhed – bliver ugyldige.

§ 2. Deltagere / anvendelse
Ferieboligen må ikke bebos eller anvendes af flere personer end det i kataloget og på lejebeviset anførte personantal, hvilket inkluderer børn. Husdyr må kun medbringes, hvis det fremgår af lejebeviset.

Aftale om at holde sammenkomster med flere deltagere end angivet på lejebeviset skal indgås med ejer. Feriepartner-bureauet formidler aftalen.

§ 3. Rengøring / ansvar
Lejer er kontraktmæssigt forpligtet til at renholde det lejede og skal ved lejemålets afslutning, efterlade dette i ryddelig og rengjort stand. Er rengøring inkluderet i lejeprisen, skal det lejede efterlades i ryddelig stand. Evt. manglende rengøring ved afrejse (formidlers skøn) vil blive udført for lejers regning. Slutrengøring kan bestilles hos FDs lokale bureau. Det er ikke tilladt lejer – af hensyn til ansvar over for ejeren af ferieboligen – at overdrage de nævnte rengøringsforpligtelser til tredjemand.

Lejer er ansvarlig overfor alt hvad der forefindes i ferieboligen i den lejede periode. Skulle der opstå skader, er lejer forpligtet til omgående at underrette FD herom. Ikke meddelte skader før afrejse, vil blive udbedret for lejers regning. Skader der opstår i lejeperioden, se i øvrigt vore forsikringsbetingelser, vil blive udbedret snarest muligt og skal erstattes inden afrejse. Der er ikke fra FDs side tegnet forsikring, som dækker lejerens person eller ejendele i lejeperioden.

§ 4. Betalingsbetingelser
Ved lejeaftalens indgåelse fremsender FD bekræftelse og lejebevis til lejer. Samtidig forfalder  25% af lejen til betaling. Det resterende lejebeløb skal – på grund af FDs betalingsforpligtelser overfor ejer – være FD i hænde 70 dage før lejeperiodens begyndelse. Ved bestilling senere end 70 dage før lejeperiodens begyndelse, er hele beløbet forfaldent til betaling ved modtagelse af lejebeviset. Såfremt det fulde lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt, kan FD uden varsel annullere lejeaftalen.

Prisforhøjelse som følge af ændrede valutakurser:
Sker der efter lejeaftalens indgåelse ændringer i kurserne i den valuta, som feriehuset afregnes i, eller i den valuta, hvormed feriehuset afregnes af FD, kan lejen forhøjes forholdsmæssigt med samme procentsats, som den anvendte valuta er ændret med, i forhold til valutakursen på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse. FD skal hurtigst muligt orientere lejeren herom og er på forlangende forpligtet til at fremsende dokumentation for ændringen i valutakursen. Kun hvis forhøjelsen overstiger 10 % af den oprindelige leje, har lejer ret til at annullere lejemålet.

Ved lejeaftaler der indgås via hjemmesiden fremsendes lejebeviset, til den e-mailadresse lejer opgiver i booking-forløbet. Lejere, der ikke har en e-mailadresse, bedes henvende sig direkte til FDs lokale bureau, der i disse tilfælde fremsender lejebeviset pr. post.

Indgås lejeaftalen via hjemmesiden, er det muligt at vælge mellem bankoverførsel og betaling med betalingskort.

Vælges betaling med betalingskort, og falder lejebeløbet til betaling i mere end en rate, trækkes beløbet for de øvrige rater automatisk på den opgivne betalingsdato.

Udløber betalingskortet mellem to rater, eller er FD af anden grund forhindret i at trække beløbet, der forfalder til betaling, fremsendes pr. e-mail information herom til lejer. E-mailen indeholder et link, som lejer er forpligtiget til at tilgå for at indsende de nye kortoplysninger til FD. Indsendelsen foregår via en sikker forbindelse.

Ved lejers annullering af lejemål refunderes eventuelt tilgodehavende jf. § 7 til det i booking-forløbet opgivne betalingskort.

Alle priser er ekskl. el, varme, telefon, vand, ekstra inventar mm. Disse ydelser opkræves særskilt og FD forbeholder sig retten til prisændringer, der udspringer af ændringer i forbrugerpriserne.

§ 5. Depositum
FD er berettiget til at opkræve et depositum, som opkræves sammen med 2. rate betalingen. Depositummet, der tjener som sikkerhed for lejers forpligtelser, returneres senest 2 uger efter afrejse, når tilfredsstillende kontrol af ferieboligen er udført. Forbrug af strøm, olie m.m. kan modregnes i depositum. Skulle depositum ikke dække skyldig saldo forbeholder FD sig ret til at hæve det skyldige beløb på eventuelt angivet betalingskort.

§ 6. Reklamationer
Skulle der mod forventning være reklamationer i forbindelse med den lejede feriebolig, skal dette meddeles skriftligt til FD senest 48 timer efter indflytning. Ved reklamationer i forbindelse med rengøring, skal FDs lokale bureau underrettes umiddelbart efter indflytning. I modsat fald hæfter lejer for eventuelle fejl og mangler jf. §3.

§ 7. Afbestilling
Annullering af lejeaftale
Ved annullering af lejeaftale inden 70 dage før påbegyndelse af lejeperioden, betales 20% af bruttolejen, dog min. DKK 500. Ved senere annullering eller ved lejers udeblivelse betales hele lejebeløbet med 100%.

Ved ændring af lejemålet inden 70 dage før lejeperiodens påbegyndelse, beregnes et gebyr på kr. 250. Herefter er ændring af lejebeviset ikke længere muligt. Bestilling af ekstra ydelser kan dog ske til og med tre dage før ankomst.

Ved annullering eller ændring tilbagebetales evt. gebyrer ikke.

Afbestillingsforsikring ved sygdom (Tryghed Inklusiv)
Ved bestilling af FD feriebolig, er der automatisk inkluderet en sygdoms-afbestillingsforsikring uden selvrisiko, som er tegnet hos : Gouda Rejseforsikring A/S. Evt. spørgsmål til forsikringen kan rettes til FD.

Forsikringsbetingelserne findes på FDs hjemmeside www.feriepartner.dk og fremsendes gerne på opfordring.

§ 8. Prisgaranti (Tryghed Inklusiv)
Hvis den bestilte feriebolig kan bestilles i samme periode og på samme vilkår, men til en lavere pris i samme valuta fx. via en internetportal (dokumentation skal forevises), får lejer tilbagebetalt prisdifferencen.

§ 9. Force majeure
Lejeaftalen kan opsiges uden varsel fra FDs side, som følge af force majeure, strejke og epidemiske sygdomstilfælde el. lign.

§ 10. Feriehusudlejernes Brancheforening
FD er medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening og følger de etiske regler, der er gældende for medlemmerne af foreningen. Skulle der i forbindelse med lejemålet opstå problemer, som ikke bliver løst til lejerens tilfredshed, så har lejer mulighed for at indbringe tvisten for Feriehusudlejernes Brancheforenings Ankenævn. Yderligere information om Ankenævnet findes på www.fbnet.dk.

§ 11. Kommunikation og markedsføring
Lejers kontaktoplysninger er fortrolige og videregives ikke til andre. FD må benytte dine kontaktoplysninger til markedsføring af relevante tilbud og ydelser via e-mail og sms.

Du har til enhver tid mulighed for at fravælge at modtage informationer fra FD. Det kan ske via mail til info@feriepartner.dk.

§ 12. Ungdomsgrupper
Aldersgrænse på minimum 25 år for grupper fra/på 3 personer og opefter. Dette gælder naturligvis ikke for unge mennesker der holder ferie med deres forældre eller 2 unge mennesker, som vil leje et sommerhus sammen. Kontrolbesøg kan forekomme.

§ 13. Trykfejl
FD tager forbehold for evt. billed– og trykfejl.

§ 14. Værneting
Værneting er den retskreds, hvor ferieboligen er beliggende eller Retten på Frederiksberg.

§ 15. FDs guide A-Z
FDs guide A-Z om praktiske forhold relateret til lejemålet er en integreret del af aftalegrundlaget. Guiden finder du på FDs hjemmeside www.feriepartner.dk